iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,พนักงานเกษตรพื้นฐาน http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367940 Wed, 07 Dec 2022 09:22:32 +0700 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงานในโรงพยาบาลเอราวัณ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367898 Thu, 01 Dec 2022 19:25:22 +0700 รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซต์โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367897 Thu, 01 Dec 2022 19:18:30 +0700 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367896 Thu, 01 Dec 2022 19:16:50 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367895 Thu, 01 Dec 2022 19:14:44 +0700 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367833 Fri, 11 Nov 2022 10:41:52 +0700 รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367817 Wed, 09 Nov 2022 14:31:55 +0700 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367729 Tue, 25 Oct 2022 15:28:09 +0700 สรุปผลการดำเนิน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367601 Tue, 20 Sep 2022 17:23:22 +0700 รายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการหรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลเอราวัณ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367578 Fri, 16 Sep 2022 18:17:40 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367577 Fri, 16 Sep 2022 18:18:19 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367576 Fri, 16 Sep 2022 18:20:39 +0700 ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญานเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและระบบจัดเก็บรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์เชื่อมต่อระบบ HOSxP พร้อมเชื่อมต่อและดูแลระบบ AIChest4All ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367572 Tue, 13 Sep 2022 13:14:53 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367569 Wed, 14 Sep 2022 13:49:16 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367568 Wed, 14 Sep 2022 13:42:40 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367567 Mon, 12 Sep 2022 19:37:11 +0700 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367502 Thu, 01 Sep 2022 15:47:35 +0700 รายงานผลการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367501 Thu, 01 Sep 2022 15:42:21 +0700 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฯลฯ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367500 Thu, 01 Sep 2022 15:38:00 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367486 Wed, 31 Aug 2022 12:47:45 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367485 Wed, 31 Aug 2022 12:47:42 +0700 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367418 Fri, 19 Aug 2022 19:17:54 +0700 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367417 Fri, 19 Aug 2022 19:16:00 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367397 Tue, 16 Aug 2022 08:54:05 +0700 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367379 Thu, 11 Aug 2022 16:02:51 +0700 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367231 Mon, 18 Jul 2022 16:48:43 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367143 Thu, 30 Jun 2022 11:24:49 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367142 Thu, 30 Jun 2022 10:43:48 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367141 Thu, 30 Jun 2022 10:43:59 +0700 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367129 Wed, 29 Jun 2022 11:09:37 +0700 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367116 Wed, 29 Jun 2022 08:57:35 +0700 รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42367011 Wed, 08 Jun 2022 18:43:39 +0700 รายงานประชุมการดำเนินงานและเสนอโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366985 Wed, 01 Jun 2022 16:21:03 +0700 ขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366981 Mon, 30 May 2022 09:55:03 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366917 Wed, 18 May 2022 19:28:34 +0700 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานรวามปลอดภัย 10 G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366898 Tue, 10 May 2022 19:08:02 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366885 Fri, 06 May 2022 14:21:48 +0700 ขออนุมัติประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366819 Wed, 20 Apr 2022 14:40:15 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366804 Mon, 11 Apr 2022 19:41:56 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366743 Wed, 30 Mar 2022 15:43:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลืิอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นักกายภาพบำบัด http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366713 Mon, 28 Mar 2022 10:56:27 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366695 Fri, 25 Mar 2022 15:15:23 +0700 ยกเลิก ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366617 Mon, 21 Mar 2022 20:32:41 +0700 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366582 Thu, 17 Mar 2022 17:10:37 +0700 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366581 Thu, 17 Mar 2022 17:07:52 +0700 แจ้งเวียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366580 Thu, 17 Mar 2022 17:05:52 +0700 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366574 Wed, 16 Mar 2022 14:27:24 +0700 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366571 Tue, 15 Mar 2022 20:17:29 +0700 ประกาศจังหวัดเลย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366570 Tue, 15 Mar 2022 20:16:10 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือนของงบประมาณ 2565 http://erawanhos.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42366496 Fri, 11 Mar 2022 14:11:23 +0700