นายสมชาย ชมภูคำ
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ)
ประธาน


นายเนติลักษณ์ ศิลาอุดมกิจ
(นายแพทย์ชำนาญการ)
กรรมการ


นางสาวเกษราภรณ์ บินมา
(ทันตแพทย์ปฏิบัติการ)
กรรมการ


นายเอกพจน์ วรจินดา
(เภสัชกรปฏิบัติการ)
กรรมการ

นางคุลิกา นามโน
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
กรรมการ

นางสาวอุดม พรรษา 
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ

นางบริบูรณ์   กลิ่นรื่น
 
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ

นางดาวรุ่ง   ชาทองยศ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ

นางถนอมจิตร คะเนเร็ว
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ

นางสาวธวัลรัตน์ กนกชัยนันท์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ

นายวสันต์ กิเกียน
(นักจัดการงานทั่วไป)
กรรมการ

นายชาตรี เสนาจันทร์
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)
กรรมการ

นางสาวชลันดา สาระพล
(นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ)
กรรมการ

นางสาวยุวลิทธิ์ ทิ้งโคตร
(นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ)
กรรมการ

นางรักชนก สูงทรง
(เจ้าพนักงานรังสีชำนาญงาน)
กรรมการ

นางสาวมะรินทร์  วิวิชชัย
(นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ)
กรรมการและเลขานุการ

view